Πολιτική

Η πολιτική της εταιρίας μας, επικεντρώνεται σε όλες εκείνες τις ενέργειες που αποσκοπούν στην παραγωγή Βιολογικού Κοτόπουλου, υψηλής θρεπτικής αξίας τεκμηριωμένης ποιότητας.

Πολιτική Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων

Με την Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων η εταιρεία ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΔΑΛΜΑΡΗΣ Α.Ε., με πεδίο εφαρμογής ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ αναγνωρίζει  και ενημερώνει όλο το προσωπικό της, καθώς και όλους τους πελάτες και προμηθευτές της ότι εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΕΝ ISO22000:2005, ΕΝ ISO9001:08 και PAS220 (FSCC 22000). Η διατήρησή του επικεντρώνεται στην διασφάλιση των κάτωθι

chiken2ενεργειών, να:

  • Συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
  • Δεσμεύεται & Διασφαλίζει, ελέγχοντας καθημερινά τις διεργασίες που υποστηρίζουν τις συμφωνίες της με πελάτες και προμηθευτές
  • Παρέχει στον πελάτη προϊόντα ασφαλή για κατανάλωση.

Για τον λόγο αυτό η εταιρία σε συνεχή βάση επιδιώκει :

  • Να ενημερώνει & να εκπαιδεύει το προσωπικό της σε όλες τις διεργασίες που επηρεάζουν την ασφάλεια του τροφίμου
  • Να διαθέτει & συντηρεί τις εγκαταστάσεις & εξοπλισμό της σε κατάσταση που θα προστατεύονται τα παραγόμενα τρόφιμα  
  • Να επιτυγχάνεται υψηλού επιπέδου απόδοση σε διεργασίες παραγωγής, καθαριότητας, συντήρησης, χρήσης υλικών και συμπεριφοράς εργαζομένων
  • Να διαθέτει οδηγίες και διαδικασίες λειτουργίας, χειρισμών, ελέγχου προληπτικών μέτρων με σκοπό να εξαλείψουν ή να μειώσουν σε αποδεκτό επίπεδο, κινδύνους που πιθανόν να εισαχθούν στα προς παραγωγή τρόφιμα
  • Να αξιολογεί με την συνδρομή όλων των εργαζομένων, όπου είναι δυνατόν και απαιτητό, την καταλληλότητα του συστήματος και να το αναθεωρεί όταν κριθεί σκόπιμο.
  • Να διαθέτει όποτε απαιτείται, τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους για συνεχή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της.

Παράλληλα διαθέτει όλες εκείνες τις απαραίτητες διαδικασίες για να ενεργήσει άμεσα στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι παρήγαγε προϊόν μη ασφαλές για κατανάλωση, αποσύρονται από την αγορά ή από τις αποθήκες της.

Τέλος η ομάδα HACCP, παρακολουθεί όλες τις παραμέτρους διασφάλισης της ασφάλειας των παραγόμενων τροφίμων της, έχοντας ορίσει συγκεκριμένους στόχους, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος HACCP.


Επικοινωνήστε μαζί μας
Τηλ: 2710 221741